DISCLAIMER

De maatschap Interne geneeskunde MDL Catharina Ziekenhuis (hierna te noemen ‘de maatschap’) spant zich voortdurend in om de betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website te waarborgen. Desondanks kan zij niet garanderen dat de informatie juist en/of volledig en/of actueel is (in de context waarin deze wordt gebruikt).

De maatschap kan geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van de informatie op haar website, dan wel onjuistheden en/of onvolledigheden in en/of het niet actueel zijn van deze informatie, dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om (informatie op) de website te raadplegen.

Tevens aanvaardt de maatschap geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, direct of indirect, verstrekt via haar website. De (informatie op de) website is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van professioneel en persoonlijk medisch advies.

De maatschap aanvaardt ook geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor hyperlinks of andere verwijzingen op haar website naar websites van derden en de inhoud daarvan.

Voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de maatschap is het niet toegestaan om de (informatie op de) website, of enig gedeelte daarvan, openbaar te maken, te verveelvoudigen, of te bewerken.

De maatschap behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of verwijderen.

De website het de maatschap is eigendom van en wordt beheerd door de maatschap Interne Geneeskunde MDL Catharina Ziekenhuis te Eindhoven.