HIV

Het Catharina Ziekenhuis is door de overheid aangewezen als één van de 25 centrumziekenhuizen gespecialiseerd in zorg voor mensen met een hiv-infectie en is opgenomen in het Topklinisch Zorgregister. Met ruim 700 patiënten is het Catharina Ziekenhuis een van de grotere erkende behandelcentra in Nederland. Het hiv-behandelcentrum is een apart onderdeel binnen de maatschap interne geneeskunde. Het behandelteam heeft veel ervaring in de begeleiding en de behandeling van patiënten met een hiv-infectie.

Factsheet

Kwaliteit van zorg

Het hiv-behandelteam houdt zich voornamelijk bezig met de directe behandeling van patiënten. Dit doet het team door topklinische zorg te bieden met betrekking tot de behandeling van hiv. Daarnaast is het behandelteam verantwoordelijk voor optimale psychosociale ondersteuning aan mensen met hiv. Het team screent structureel op de aanwezigheid van risicofactoren voor ziekten die vaker voorkomen bij hiv.

In samenwerking met elkaar en onze omgeving willen wij onze patiënten aantoonbaar de beste specialistische zorg bieden. Hiv vraagt om een persoonlijke, cliëntgerichte en ook multidisciplinaire aanpak. Wij richten ons bij de zorg voor de hiv-patiënt op zeven pijlers:

  1. Wij bieden topklinische zorg met betrekking tot de (medicamenteuze) behandeling van hiv.
  2. Wij bieden optimale psychosociale ondersteuning van mensen met hiv.
  3. Wij screenen regelmatig op het voorkomen van ziekten die vaker voorkomen bij hiv: infectieziekten (o.a. syfilis, virale hepatitis), en niet-infectieuze ziekten (zoals hart- en vaatziekten, osteoporose, nier-/leverziekten, cervix screening, diabetes, kanker).
  4. Wij geven voorlichting aan patiënten, verpleegkundigen, (huis)artsen (in opleiding) en studenten.
  5. Wij houden ons bezig met de preventie van transmissie van hiv (voorlichting, post expositie profylaxe [PEP] na prik- of seksueel accident en zijn te consulteren voor PrEP).
  6. Tevens zijn wij verantwoordelijk voor medische zorg van slachtoffers die binnen komen via centrum seksueel geweld (CSG), hiervoor hebben wij een regio-functie.
  7. Wij streven naar verminderding van stigma binnen de gezondheidszorg, mede door wetenschappelijk onderzoek naar bespreekbaar maken van seksualiteit door onze verpleegkundig specialist, het actief benaderen van klinische afdelingen bij signalen van stigmatisering en door het scholen van huisartsen in de regio.

Transitie

Door de toepassing van cART(antiretrovirale combinatietherapie) is het gezondheidsperspectief van mensen met hiv de laatste jaren aanzienlijk verbeterd. Niet alleen is de levensverwachting hierdoor vergroot, maar het heeft ook geleidt dat een groeiend aantal perinataal met hiv geïnfecteerde kinderen de volwassen leeftijd hebben bereikt. Door deze ontwikkelingen maken steeds meer mensen met Hiv overstap van de polikliniek voor kinderen naar de polikliniek voor volwassenen . Deze overstap en het proces eromheen wordt ook wel het transitieproces genoemd. Vanuit de zorg willen wij jongeren zo goed mogelijk ondersteunen tijdens deze periode en ook daarna. Immers, het opgroeien en leven met een hiv infectie kan soms lastig zijn. Dit kan bijvoorbeeld zijn door de ziekenhuisbezoeken, het dagelijks slikken van medicatie of het bespreken van je hiv infectie met anderen.

Continuïteit van zorg

Door nauw samen te werken met onze collega’s in de eerste en nulde lijn (huisartsen, GGD) en andere (medische) specialisten proberen we de continuïteit van zorg zoveel mogelijk te waarborgen.

Wij zijn te consulteren door de GGD en huisartsen omtrent de preventieve behandeling van hiv middels PrEP. Indien de GGD en de huisarts niet kunnen voorzien in een PrEP behandelingen, kunnen patiënten eventueel bij ons terecht.

Ook voor vragen rondom het Centrum Seksueel Geweld (CSG) kunnen GGD-en, huisartsen of patiënten bij ons terecht. We bieden consultatiemogelijkheden voor interne en externe hulpverleners gedurende 24 uur per dag.

Samenwerking met andere partijen

Als hiv behandelcentrum werken we nauw samen met diverse partijen in Nederland. We hebben nauw contact met diverse beroepsgroepen binnen het ziekenhuis (MDL, neurologie, dermatologie, gynaecologie, kindergeneeskunde, oogheelkunde, longziekten, en de ondersteunende vakgroepen als medische microbiologie, klinische chemie en psychologie) en buiten het ziekenhuis (o.a. Stichting Hiv Monitoring), maar ook met patiëntenverenigingen. Vanuit onze functie als erkend hiv-behandelcentrum nemen we ook deel aan een nationaal samenwerkingsverband op zowel medisch als verpleegkundig terrein.

Informatie en communicatie

Meer informatie over het hiv-behandelcentrum vindt u op de website van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven: https://www.catharinaziekenhuis.nl/aandoeningen/hiv-infectie/

Onderzoek

Het hiv-behandelcentrum levert een bijdrage aan onderzoek van de Stichting Hiv Monitoring (SHM). SHM verzamelt, analyseert en rapporteert anoniem over data van mensen met hiv in Nederland. Deze gegevens worden verzameld voor wetenschappelijke doeleinden. Het onderzoek van SHM leidt tot adviezen aan behandelaars, patiënten, overheid en de zorg.
Daarnaast participeert het hiv-behandelcentrum regelmatig in wetenschappelijk onderzoek dat geïnitieerd wordt door zowel de industrie als academische centra. Onlangs is er deelgenomen aan de zogenaamde COVIH studie waarin de werking van COVID-19 vaccinaties bij patiënten met een verstoord immuunsysteem werd onderzocht. Op korte termijn zal de TAQLE studie starten waarin de transitie van zorg van kind naar volwassene voor mensen met hiv wordt onderzocht. Door het opzetten van eigen wetenschappelijk onderzoek wordt continu gezocht naar vernieuwingen in de zorg. Zo wordt op basis van de resultaten van het promotieonderzoek van Suzanne De Munnik gestart met een innovatietraject gericht op seksualiteit en intimiteit als onderdeel van kwaliteit van leven van mensen met hiv.

Grensoverschrijdende zorg

Het hiv-behandelteam draagt haar kennis uit aan diverse beroepsgroepen binnen en buiten het ziekenhuis, maar ook aan patiënten(verenigingen). Wij dragen vanuit maatschappelijk oogpunt bij aan de preventie van het overdragen van hiv door voorlichting aan patiënten, scholieren en zorgpersoneel en door behandeling van seks-/prikaccidenten met post-expositie profylaxe (PEP), ook als CSG Brabant-Oost. Daarnaast organiseren we een breed scala aan patiëntgerichte bijeenkomsten.

Specialisten

dr. H.S.M. Ammerlaan (Heidi)
Internist-Infectioloog
drs. M.J.H. Pronk (Marjolijn)
Internist-Infectioloog