Interne Geneeskunde

Het vakgebied van de internist richt zich op het voorkomen, herkennen en behandelen van ziekten van inwendige organen en orgaansystemen, geïsoleerd en in hun samenhang, bij adolescenten en volwassenen. Als internist kenmerk je je door een integrale benadering van patiënten, waarbij het professionele handelen zoveel mogelijk is gebaseerd op evidence-based medicine en vigerende pathofysiologische en farmaco-therapeutische concepten. Ook psychosociale aspecten en maatschappelijke verwachtingen komen tot uitdrukking in je handelen als internist. De interne geneeskunde heeft door haar aard raakvlakken met vrijwel alle andere intramurale specialismen en speelt een centrale rol in de intramurale gezondheidszorg.

De opleiding tot internist in het Catharina Ziekenhuis

De opleiding is ondergebracht in de Onderwijs en Opleidingsregio Zuid-Oost Nederland (de OORZON) en daarmee geaffilieerd aan het MUMC+. De totale opleidingsduur van AIOS tot specialist is gemiddeld 6 jaar, hiervan kan je er maximaal 4 in het Catharina ziekenhuis doorlopen.

De opleiding bestaat uit drie blokken. Het eerste jaar en tevens het eerste blok van de opleiding leer je de zaal kennen. Je bent dan werkzaam op een of meer van de volgende afdelingen: infectieziekten, nefrologie, MDL, oncologie-hematologie en de SEH.

Het tweede blok bestaat uit het tweede, derde en vierde jaar en hierin zijn zowel verplichte als keuzestages. De verplichte stages zijn: polikliniek, consultenstage en Intensive Care

Het derde blok bestaat uit het vijfde en zesde jaar en zal grotendeels in het MUMC+ plaatsvinden. In deze periode vindt de differentiatie plaats.

Individualisering in saamhorigheid

De verplichte stages moeten door alle AIOS worden gevolgd en de keuze stages zullen worden afgestemd op je toekomstige beroepsontwikkeling en wensen. Zowel de duur van de stages als de keuze en leerdoelen binnen je keuzestages bespreek je samen met de opleiders. In samenspraak met de opleiders geef je ‘Individualisering in saamhorigheid’ gestalte. Anders gezegd: je werkt aan je eigen ontwikkeling en profilering en houdt daarbij rekening met anderen. Deze ontwikkeling wordt bewaakt in de verplichte voortgangsgesprekken tussen jou en de opleiders en tijdens de stagegesprekken.

Aan alle stages worden medische en algemene competenties gekoppeld. Afhankelijk van je competentieontwikkelingen in eerdere stages en eventuele leerdoelen waar jij zelf of de opleidingsgroep extra aandacht voor vragen zal per stage afgesproken en getoetst moeten worden of je voldoende ontwikkeling doormaakt.

De assistentengroep

In het Catharina ziekenhuis kom je terecht in een zeer hechte, gezellige en actieve assistentengroep! Deze assistentengroep bestaat uit AIOSSEN en ANIOSSEN. Naast onze AIOS interne geneeskunde hebben we verschillende vooropleiders in de assistentengroep vanuit de afdelingen cardiologie, longgeneeskunde, geriatrie, ziekenhuisgeneeskunde en MDL-ziekten.

Jaarlijks onderneemt de assistentengroep meerdere gezellige activiteiten zoals een assistenten BBQ, assistentenweekend, nieuwjaarsborrel en zelfs een jaarlijkse ski-reis.